Ödåkras historia

Ödåkra från 1500-talet till idag

Ödåkra är beläget mellan de två betydligt äldre, men idag mindre, orterna Allerum och Fleninge.

Ödåkra präglas av några avgörande händelser: Enskiftet, anläggandet av VästkustbananSpritfabriken och uppförandet av Väla Köpcentrum.

Exakt när byn Ödåkra bildades är osäkert. År 1583 skrevs ortnamnet som Øagre där efterledet ”-agre” eller ”-åkra” härstammar från yngre järnåldern. Förledet syftar antingen på att åkrarna i efterledet är små och högt belägna, eller att de legat obrukade (öde) under en tid. Byn låg på en upphöjning i terrängen och omgavs till stor del av sank- och kärrmarker. Bebyggelsen var relativ oansenlig och bestod fram till 1700-talet av endast fyra gårdar. Vid den tiden levde det en man som hette Tufve Jönsson, men som gått till historien som ”Starke Tufve” eftersom han var så häpnadsväckande stark. Vid Duvestubbeskogen finns Starke Tufves museum, som sköts av Fleninge Hembygdsförening.

Ända fram till slutet av 1800-talet var traktens huvudort Fleninge där traktens sockenkyrka låg. Söder om Ödåkra låg byarna Björka och Väla. När enskiftet genomfördes i Ödåkra 1827–28 uppgick antalet gårdar i byn till elva stycken. Vid 1862 års kommunalförordningar införlivades orten i Fleninge landskommun.

Vid 1800-talets slut kom det första stora uppsvinget för Ödåkra. År 1885 invigdes Skåne-Hallands järnväg (nuvarande Västkustbanan) förbi orten med en nyuppförd stationsbyggnad i anslutning till denna. Tillväxten i orten tog ytterligare fart i och med att Helsingborgs Spritförädlings AB år 1898 anlades i anknytning till järnvägen. Fabriken kallades i folkmun för ”Spritan” och uppfördes på initiativ av grosshandlaren Johan I. Nelson från Helsingborg. Vid sekelskiftet fanns ett trettiotal liknande fabriker i Sverige, var och en av dessa tillverkade sina egna kryddade och okryddade specialmärken. Vid Ödåkra spritförädlingsfabrik startade tillverkningen av det legendariska, kryddade brännvinet Ödåkra Taffel Aqvavit 1899. År 1917 övertog AB Vin- & Spritcentralen  fabriken. Med tiden började ett helt samhälle växa fram runt fabriken. Mestadels bestod detta av ett antal villor och mindre flerbostadshus, anlagda vid korsningen mellan järnvägen och den gamla landsvägen norr om fabriken och stationsområdet. År 1927 anlades idrottplatsen Toftavallen i söder och på 1940-talet startade dansstället Blue Heaven vid Duvestubbe skog i väster.

Vid kommunreformen 1952 bildades Ödåkra landskommun där Ödåkra som den största orten blev den nya kommunens centralort. I samband med detta anlades ett centrumområde nordost om stationen, med kommunhus, bibliotek, post- och bankkontor, samt livsmedelsbutik. På 1960-talet började en stor andel villor anläggas öster om stationssamhället och orten fick nu alltmer karaktären av villaförort till Helsingborg. År 1976 lades Spritföräldlingsfabriken ned och tillverkningen flyttades till Falkenberg. I stället uppfördes då Väla köpcentrum någon kilometer söder om Ödåkra. På 1980-talet anlades ett stort radhusområde mellan Väla centrum och Ödåkra. Området fick namnet Björka, efter den historiska byn i söder.