Årsmöte 15/9

Kallelse till Årsmöte med Ödåkra Byaförening

Tid: tisdagen 15/9-20 19.00-20.30

Plats: Lokalen på Yrvädersgatan, Ödåkra

Under pågående Corona pandemi så har vi begränsat antal deltagare. Därför krävs föranmälan till  foreningen@odakraby.se

Dagordning för årsmötet

 1. Mötet öppnas
 2. Val av ordförande för årsmötet
 3. Upprättande av röstlängd
 4. Val av två justeringsmän, tillika vid val fungerande som rösträknare
 5. Fråga om årsmötets behöriga utlysande
 6. Behandling av styrelsens årsredovisning för det senaste verksamhetsåret
 7. Revisorernas berättelse för samma tid
 8. Fråga om fastställande av resultat- och balansräkningar samt disposition av tillgängliga vinstmedel
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning
 10. Val av föreningens ordförande, vice ordförande samt kassör
 11. Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen
 12. Val av revisorer och revisorssuppleanter
 13. Val av ledamöter i valberedningen
 14. Behandling av eventuella motioner och förslag
 15. Övriga diskussioner och förslag på aktiviteter – ej beslut
 16. Mötet avslutas

Medlemmar som önskar ta upp motioner på årsmötet ska skicka in dessa till föreningens styrelse på foreningen@odakraby.se senast 2020-09-11

Ni som inte betalt er medlemsavgift för 2020 kom ihåg att göra det. Kostnaden är 70 kr per år för hela familjen som betalas till plusgiro 27 30 78-6 eller genom att swisha till 123 472 79 47. Ange ditt namn, adress samt den e-postadress som du vill att föreningen skickar information till.

Välkomna önskar styrelsen

Tyck till om Översiktsplan 2021

Kommunen vill veta vad du tycker

Nu har det tagits fram ett förslag till Helsingborgs översiktsplan, ÖP2021.

Senast den 15 mars kan alla som vill läsa och tycka till om förslaget på helsingborg.se/op2021

Om ÖP2021

I ÖP2021 har vi fokus på områdena utanför centrala staden. Stadsplan 2017 fortsätter att gälla för centralorten.

I våras träffade vi er som bor eller verkar i flera av Helsingborgs orter och fick höra er syn på ortens utveckling. Resultatet använde vi bland annat för att ta fram ett förslag till Helsingborgs nya översiktsplan.

Hur skapar vi en bra livsmiljö för dig eller dem som bor och verkar här om 5, 15 eller 30 år? Hur behöver vi planera den fysiska miljön för att din verksamhet ska få möjlighet att utvecklas?

Översiktsplanen beskriver den långsiktiga utvecklingen av Helsingborgs fysiska miljö med målet att skapa ett hållbart Helsingborg för dig som bor och/eller verkar här. Därför är dina synpunkter viktiga!