Årsmöte 15/9

Kallelse till Årsmöte med Ödåkra Byaförening

Tid: tisdagen 15/9-20 19.00-20.30

Plats: Lokalen på Yrvädersgatan, Ödåkra

Under pågående Corona pandemi så har vi begränsat antal deltagare. Därför krävs föranmälan till  foreningen@odakraby.se

Dagordning för årsmötet

 1. Mötet öppnas
 2. Val av ordförande för årsmötet
 3. Upprättande av röstlängd
 4. Val av två justeringsmän, tillika vid val fungerande som rösträknare
 5. Fråga om årsmötets behöriga utlysande
 6. Behandling av styrelsens årsredovisning för det senaste verksamhetsåret
 7. Revisorernas berättelse för samma tid
 8. Fråga om fastställande av resultat- och balansräkningar samt disposition av tillgängliga vinstmedel
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning
 10. Val av föreningens ordförande, vice ordförande samt kassör
 11. Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen
 12. Val av revisorer och revisorssuppleanter
 13. Val av ledamöter i valberedningen
 14. Behandling av eventuella motioner och förslag
 15. Övriga diskussioner och förslag på aktiviteter – ej beslut
 16. Mötet avslutas

Medlemmar som önskar ta upp motioner på årsmötet ska skicka in dessa till föreningens styrelse på foreningen@odakraby.se senast 2020-09-11

Ni som inte betalt er medlemsavgift för 2020 kom ihåg att göra det. Kostnaden är 70 kr per år för hela familjen som betalas till plusgiro 27 30 78-6 eller genom att swisha till 123 472 79 47. Ange ditt namn, adress samt den e-postadress som du vill att föreningen skickar information till.

Välkomna önskar styrelsen